งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University Sports Office
สิงหาคม 2565
30
สิงหาคม 2565
31
กันยายน 2565
01
กันยายน 2565
02
กันยายน 2565
03
กันยายน 2565
01