งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University Sports Office

งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 อาคารอำนวย ยศสุข ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3076