ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University Sports Office

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการกีฬา